Praktijkondersteuners

Praktijkverpleegkundige

Yvonne Verlinden is onze praktijkverpleegkundige. Yvonne is BIG-geregistreerd verpleegkundig. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.

De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de verleende zorg. De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkverpleegkundige verwijzen:

· Het geven van voorlichting, advies en instructie aan mensen met longziekten (COPD en astma).

· Het verrichten van een longfunctiemetingen

· Vragen over en preventie van osteoporose

· De controle en begeleiding van mensen met (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten

· Diabetescontroles en instellen van behandeling met insuline

DBC ZORG

De ontwikkelingen in de huisartsenzorg staan niet stil. Al langere tijd worden patiënten met chronische aandoeningen als diabetes, COPD, hart- en vaatziekten of met risicofactoren voor hart- en vaatziekten in onze praktijk op speciale spreekuren begeleid en opgeroepen voor controles. Recent zijn we begonnen met patiënten die bekend zijn met astma. Dat vinden wij niet alleen als uw huisarts een goed idee, ook uw zorgverzekeraar verlangt van ons dat we op deze manier zorg aan u verlenen. U komt voor deze speciale spreekuren in aanmerking als u bij ons bekend bent met een van de genoemde aandoeningen. De praktijkverpleegkundige en de huisartsen werken hierbij nauw samen. Ondersteunende taken, voorlichtingsmateriaal en scholing worden geregeld door ZORROO, de regionale organisatie voor huisartsenzorg.

Hoe werkt het concreet?

Als u in de doelgroep diabetes, COPD of astma valt, spreekt de praktijkverpleegkundige met u af op welke wijze en wanneer u opgeroepen wordt. Valt u onder de doelgroep hart- en vaatziekten of risico op hart- en vaatziekten, dan ontvangt u jaarlijks een brief van de SHL om (nuchter) bloed te laten prikken. Dat kan gewoon bij het lab van SHL in ons medisch centrum. De bedoeling is dat u daarna zelf een afspraak maakt op het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. Dat kunt u online doen via onze website of via MijnGezondheid.net als u zich daarvoor heeft aangemeld. U wordt dus niet door haar opgeroepen. Op het spreekuur wordt, in overleg met u en na ruggespraak met de huisarts, een behandelplan gemaakt en wordt afgesproken hoe vaak u in uw geval gecontroleerd moet worden. Zorg op maat dus; voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan gemaakt.

Meer informatie

Als u meer wilt weten kunt u het beste hier kijken. Thuisarts.nl is een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap, gemaakt door huisartsen voor hun patienten. Alles wat hierop staat is in overeenstemming met de richtlijnen die wij in onze spreekuren gebruiken.

 

Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ)

De minister van VWS heeft bepaald dat de huisarts vanaf 2014 verantwoordelijk is voor het leveren van zogenaamde Basis GGZ-zorg (Geestelijke Gezondheidszorg). Klik hier om te lezen hoe dat zit.

In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, ofwel POH-GGZ. Zij ondersteunen de huisartsen in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychosociale problemen. Ze voeren gesprekken met patienten met problemen als angsten, depressie, overspannenheid e.d.
Op deze wijze kunnen wij in de praktijk mensen beter helpen. Het is huisartsenzorg en dus verzekerd. Zo kunnen we verwijzingen met wachttijden of kosten voorkomen. De POH behandelt mensen in samenspraak met de huisarts en kan indien nodig een verder traject uitstippelen en begeleiden.

Ons POH's Katja Kiewit en Mark Hansen hebben hun eigen spreekuren, gewoon bij ons in de praktijk. Hier leest u meer over het takenpakket van de POH-GGZ.

 

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Onze praktijk werkt nauw samen met thuiszorgorganisatie Thebe en verzorgings- en verpleeghuis de Volckaert-SBO om de zorg rondom de (kwetsbare) ouderen uit onze praktijk zo goed mogelijk te organiseren. Verpleegkundige Maaike Veldkamp bezoekt oudere patiënten thuis, ze neemt zo nodig een aantal onderzoeken (vragenlijsten) af en bespreekt haar bevindingen met een van de huisartsen tijdens het wekelijks overleg. Waar nodig wordt de specialist ouderenzorg (voorheen verpleeghuisarts) ingeschakeld om een zorgplan op te stellen, medicatie-advies te geven of een beoordeling thuis te doen. Verder kan de thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie of psycholoog worden ingezet. Maaike Veldkamp zorgt voor de continuïteit, houdt contact met de oudere patiënt en zijn/haar mantelzorgers. Zij bezoekt standaard mensen boven de 80 jaar, maar kan ook door de huisartsen ingezet worden bij jongere patiënten waar lichamelijk of psychische hulp nodig is.

Doelgroep

Patiënten ouder dan 80 jaar, ouderen met dementie, hun mantelzorgers, ouderen met beperkingen door een CVA/TIA of long-/ hart-/vaataandoening of patiënten die door een psychische ziekte beperkingen hebben. Heeft u het idee dat u zelf tot deze doelgroep behoort of kent u iemand uit de doelgroep waar nog geen zorg voor is ingezet, neemt u dan gerust contact op met de praktijk.

Noodplan

Er zijn momenten waarop mantelzorgers, al dan niet genoodzaakt, de hulp (tijdelijk) overdragen aan anderen. Om ervoor te zorgen dat de betrokken patiënt de goede en adequate hulp blijft krijgen, is het raadzaam een noodplan op te stellen. Op deze manier kunnen mantelzorgers gemakkelijk en overzichtelijk hun werk overdragen aan derden. Hier kunt u een voorbeeld downloaden. Het plan is uiteraard aan te vullen naar de specifieke situatie en wensen van de mantelzorger en de patiënt.

Patiënten informatie

Als de huisarts of de verpleegkundige u naar deze pagina heeft verwezen voor verdere informatie dan vindt u hier makkelijk wat u nodig hebt.